ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са в сила между:

„Солди Консулт“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206233807, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Триъгълника, ул. „Болярска“ № 40, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, 

и 

лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна,

във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.famozna.com.

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите, които ползва електронния магазин www.famozna.com за покупка на стоки. 

 

 1. Понятия и дефиниции
 2. За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

„Доставчик” е „Солди Консулт“ ООД, собственик на уебсайта www.famozna.com, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.
„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.  
„Електронен магазин” е интернет сайтът www.famozna.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
„IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и се съхраняват от www.famozna.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. 

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия. 

„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес или офис на куриер.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, визуализирана по ясен и недвусмислен начин при описанието на стоката.

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

„Брошура/Известие/Нюзлетър” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

 1. Условия за ползване на електронния магазин 

2.1. Разглеждането на електронния магазин www.famozna.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. www.famozna.com е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.3. За регистрация в електронния магазин, което позволява пълноценно използване на функционалностите на уебсайта, е необходимо Потребителят да предостави следните данни: e-mail адрес, име и фамилия.

2.4. За да се пазарува от електронния магазин www.famozna.com, е необходимо Потребителят да предостави следните данни: име и фамилия, e-mail адрес, телефонен номер, адрес за доставка.

2.5. Данните на Потребителя – име и фамилия, e-mail адрес, телефонен номер и адрес за доставка, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация или при извършването на поръчка в www.famozna.com са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока. 

2.6. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.famozna.com, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на www.famozna.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

2.7. Доставчикът публикува на адрес www.famozna.com:

2.7.1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
2.7.2. продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. 

2.7.3. стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена. 

2.7.4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
2.7.5. всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

2.8.  Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта www.famozna.com за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

2.9. Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.

2.10. Потребителят се задължава:

2.10.1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;

2.10.2. да плати цената на заявената от него стока;

2.10.3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
2.10.4. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

2.10.5. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
2.10.6. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.

2.10.7. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия  www.famozna.com, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

2.10.8. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2.10.9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

2.10.10. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

2.10.11. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

2.11. Потребителят има право на:

2.11.1. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

2.11.2. достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;

2.11.3. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите Общи условия;

2.12. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение

 

III. Регистрация. Месечен абонамент

3.1. За да получи достъп до всички функционалности на електронния магазин www.famozna.com, в това число извършването на поръчки, добавяне на продукти в секция „Любими“ и получаването на известия за нови артикули и промоционални предложения, отнасящи се до предлагани в магазина стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.famozna.com. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. 

3.2. При регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.
3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:

3.3.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).
3.3.2. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

3.7. Потребителят може, без да е необходима предварителна регистрация или направена поръчка, да се абонира, напълно безплатно, за получаване на известия и рекламни материали на посочения от него e-mail адрес, в секцията „Месечен абонамент“. В този случай се приема, че Потребителят е предоставил своите данни доброволно и е съгласен с тяхното обработване за посочените цели. 

 

 1. Подаване на поръчки

4.1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки без да е необходима предварителна регистрация.
4.2. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на количеството и размера (когато е приложимо) на стоката и натискане на виртуален бутон “Добави към количката”, обозначен срещу съответна стока, последвано от въвеждане на име и фамилия, e-mail адрес, телефонен номер, избор на куриер и начин за доставка.

4.3. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена, поръчката може да бъде анулирана.
4.4. Поръчки в електронния магазин www.famozna.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4.5. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00ч. до 18:00 ч. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща съобщение за обработената поръчката на посочения от Потребителя адрес на електронната поща, като последния следва да потвърди получаването на съобщението. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 3 работни дни след датата на нейното потвърждение. 

4.6. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. 

 

 1. Доставка и плащане

5.1. Доставката се извършва в рамките на до 3 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако Потребителят не е уведомен за друг срок лично от представител на Доставчика.

5.2. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. 

5.3. Доставчикът използва за доставки куриерските фирми Еконт и Спиди, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

5.4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида ѝ опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка или офис на куриер.

5.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на Еконт или Спиди в съответния град.

5.6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Еконт или Спиди да получи в срок стоката, когато е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената поръчка. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

5.7. Потребителят има право на преглед и тест на стоката преди нейното заплащане.

5.8. Заплащането на поръчаната стока се извършва с „наложен платеж” - плащане на куриера при доставката;

5.9. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.  

5.10. Всички цени са в български лева (BGN). Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валутa.

5.11. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, които се визуализират в стъпка 3 при извършването на поръчката.

 

 1. Отказ от направена поръчка. Рекламация.

6.1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата www.famozna.com адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 - дневен срок, считано от датата на получаването й.

6.2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.3. Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса, посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.

6.4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки. 

 

VII. Копиране на информация

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.famozna.com е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули. 
7.2. Забранява се копирането на текстове от www.famozna.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Доставчика, или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за дамски модни стоки и аксесоари www.famozna.com “.

 

VIII. Отговорност

8.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съответно снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика.

8.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

8.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

8.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

8.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.

8.6.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

8.7. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или неупотреба на сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.

8.8. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

 

 1. Обратна връзка

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените в уебсайта начини за контакт.

 

 1. Общи разпоредби

10.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

10.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. 

10.3 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

10.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

10.5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока.
10.7. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

© 2021 - 2023 famozna.com
Разработчик: I-Lex Services
Съгласие за обработка на лични данни
При обработка на Вашите лични данни Famozna.com спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:
 • Google Analytics - онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.
 • Ремаркетинг – този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics, което дава възможността Вие като потребител да виждате реклами извън нашия сайт, които отговарят на интересите и предпочитанията Ви. Всичко това се осъществява с бисквитката Double Click и Google Ви дава възможност да се откажете от нея като посетите страницата за отказване на реклами на Google.
 • Плъгини на социалните мрежи – на този уебсайт се използват плъгини на социалните мрежи Facebook и Instagram. На определени страници в сайта (например детайлна страница на продукт) са разположени бутони на социалните мрежи. Ако сте влезли в профила си в една от социалните мрежи по време на посещението в нашия уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои от бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от Вас информация от конкретния уебсайт. Ако не желаете социалните мрежи да свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите Ви, трябва да излезнете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този уебсайт.
Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Политика за използване на бисквитки